HUMAN QUALITY MANAGEMENT

KLACHTENPROCEDURE

  • Termijn indienen klacht

Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Human Quality Management N.V., alias “HQM”.

Onder “tijdig” wordt verstaan “binnen een redelijke termijn nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren”.

  • Melding klacht

Klachten dienen schriftelijk aan HQM kenbaar gemaakt te worden via de post (Hotel de Loose, Burgstraat 18C, BE-9000 Gent) of email (info@hqm.be).

  • Privacy

Een klacht zal door HQM altijd vertrouwelijk behandeld worden.

  • Ontvangstbevestiging

HQM zal binnen twee weken een ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing kan geboden worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

  • Onderzoek

HQM verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager. Binnen zes weken zal de klacht afgehandeld zijn.

  • Reactie op het onderzoek

HQM zal binnen redelijke termijn met de klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

  • Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen de klant en HQM over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door HQM te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de klant als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij: Bright & Company, Kerkweg 31a, 3603 CL Maarssen (NL).

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling indien de klant zijn/haar klacht bij HQM heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens te kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.

Een geschil dient binnen de drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding aan de Geschillencommissie verschuldigd.

Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is HQM aan deze keuze gehouden.

Wanneer HQM een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie moet zij eerst de klant schriftelijk verzoeken zich binnen de 5 weken uit te spreken of zij daarmee akkoord gaat. HQM dient daarbij te vermelden dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van HQM bij de uitspraak centraal.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons