HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom6

WAARDEN EN ZINGEVING

  • Een 4+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: Academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau; FlexCom2 gevolgd hebben.

Doelstelling:

Eigen gedrag proactief afstemmen op geïnspireerde waarden:

  1. Inspirerend leren omgaan met waarden en -ook ethische-  dilemma’s.
  2. Erkenning van onbewuste drijfveren versus eigen waarden
  3. Keuze voor ‘mijn’ hoogste waarde en dilemma’s overstijgen.
  4. Proactief het beste in jezelf kiezen en het beste bij de ander oproepen.

Inhoud

We gaan ervan uit dat een dilemma er uitziet als een spagaat: een dilemma lijkt uit twee gelijkwaardige polen te bestaan. Wij zullen de polen verder exploreren en de onderliggende angsten en taboes leren onderkennen en anderzijds bekijken we onze droom of wens die ons naar hogere waarden leidt. We vertrekken dus van normen en voornamelijk ook van taboes die deze splitsing veroorzaken en zoeken naar waarden die deze overstijgen. We hebben het over angsten in het algemeen, statusangst en onderdrukte ego-verlangens in het bijzonder. We confronteren deze neigingen met onze meest dierbare en precieuze waarden.

Opmerkingen

In de ochtendsessies wordt er gewerkt met de persoonlijke dilemma’s van de deelnemers. Ter demonstratie van de complexiteit van (ethische) dilemma’s stellen we een bepaalde procedure voor om er resultaatgericht en inspirerend mee om te gaan. In de namiddagen wordt verder geoefend en krijgt men individuele coaching. De avonden dienen tot verwerking van de dag in kleine intervisiegroepen. De voorbereiding voor de follow-up bedraagt ongeveer 8 uren.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op de eerste dag (aankomst om 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Individu en samenleving

Ieder individu, staat onder invloed van factoren die bepaald worden door gebeurtenissen die gekleurd worden door de eisen van de tijd waarin we leven, de maatschappij, cultuur, religie, economie, ondernemingen, aandeelhouders,  hiërarchie...

Deze factoren dreigen de bovenhand te halen en onze individuele vrijheid in zijn greep te krijgen. De neiging bestaat dat we onze persoonlijke kracht verliezen, een onbevredigend compromis sluiten of in de oppositie terechtkomen, niet omdat we dat zo graag willen, maar omdat we - in de ervaring van onze onmacht - het gevoel hebben niet anders te kunnen.

In FlexCom6 zoeken we naar een hernieuwde balans tussen onze innerlijke kracht en de krachten die vanuit de buitenwereld op ons inwerken. We zullen leren om dilemma’s onder ogen te zien, zonder ze onmiddellijk te kunnen oplossen, maar ook zonder ons neer te leggen bij de overmacht die schijnbaar op ons afkomt. We zullen dus niet onmiddellijk opteren voor een onbevredigend compromis. We zullen eerder zoeken naar de onderliggende patronen die het dilemma samenstellen en we zullen dan verder zoeken naar onze hogere waarden die we misschien onbewust verloochend hebben.

Op basis van die waarden zullen we trachten een gewenst resultaat definitie te maken die de vooraf tegenstrijdige polen verenigt tot een hoger doel waar we achter staan. Dat perspectief zal ons helpen in het bepalen van de zingeving en vervolgens de strategie en de inhoud die we nodig hebben om te bereiken wat we wensen.

Daarvoor maken we gebruik van bewustwording over welke krachten in onze binnenwereld ons hinderen of kunnen steunen in onze dialoog met de buitenwereld.

Angsten versus waarden

We kunnen onze waarden opsporen via het onderzoek van onze angsten.

Onze binnenwereld wordt wisselend beïnvloed door de buitenwereld en vice versa. Vaak zijn we ons niet bewust van deze invloeden die toch onbewust angst en onzekerheid met zich kunnen meebrengen.

In FlexCom 6 gaan we voornamelijk op zoek naar angsten en taboes die met ons als ‘maatschappelijk wezen’ te maken hebben. Die taboes zijn onder andere onze statusangst, onze ego-behoeften, jaloersheid, ons snobisme, onze neiging tot discriminatie...

Door bewuste waarneming toe te voegen aan deze angsten, gevoelens, emoties, krijgen we dieper inzicht in verschillende aspecten die een cruciale rol spelen in de intra- en intermenselijke processen.

We leren eerst erkennen en later waardevolle betekenis toekennen aan wat we ondervinden. Het betekent dat we stilstaan bij onze ervaring met een overgave en een verwondering van de denkende geest ten aanzien van wat is, in het hier en nu. Verwondering en betekenistoekenning leiden opnieuw tot inspiratie.

Omgaan met ethische dilemma’s

De context is hoe we conflict, onmacht en verwarring begeleiden totoverstijgende vernieuwing.

Na verwoording van het dilemma, onderzoeken we nauwkeurig welke tegengestelde polen het dilemma in stand houden. In plaats van de polen vroegtijdig af te vlakken tot een compromis, blijven we de polen grondig onderzoeken. We wensen de polariteiten te overstijgen. We willen komen tot een punt waar de polariteiten allebei erkend worden door een hogere waarde die dan in staat wordt de polariteiten te overstijgen.

Wanneer we dat bereiken, ondervinden we perspectief en inspiratie.

 

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Inleiding

Manifestatie

Aanknoping

Dag 2

Angsten en vermijdingen

Normen en verplichtingen

Waarden en pro-activiteit

Dag 3

Dilemma’s

De polariteiten

Zingeving

Dag 4

Visie en Missie

Afronding

FOLLOW-UP

Hier krijgt ieder individu de kans om zelf een casus uit te werken die hij meebrengt vanuit zijn eigen leef- en werkwereld.

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons