HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom 5

GROEPSDYNAMICA

  • Een 4+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: Academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau; FlexCom2 gevolgd hebben.

Doelstelling

Het geheel is meer dan de som der delen.

  1. Als groepslid/leider beter leren omgaan met elkaar en de onderlinge samenwerking verbeteren.
  2. Als groep beter leren omgaan met een andere groep. Groepsprocessen leren kennen.
  3. Omgaan met confrontatie in groepsverband.
  4. Persoonlijke en culturele verschillen tussen mensen en groepen erkennen en overbruggen.

Inhoud

Groepswerk refereert naar bewust, gedisciplineerd en systematisch gebruik van collectieve menselijke processen zodat de actor kan ageren op een zinvolle wijze, gebaseerd op een bewust mensbeeld. Onderwerpen zijn: Werken met de groep als groep / Een groep begeleiden of co-begeleiden / Groepsdynamiek en groepsprocessen. We zoeken naar het samenkomen (of tegenspraak) tussen het impliciete en expliciete gebeuren. Het onbewuste naar boven halen is hierbij belangrijk. Ook proberen we de intentie van de groep duidelijk te maken. Iedere groep doorloopt telkens 4 Fases: de beginfase / de controlefase / de differentiatie fase / de eindfase. Deze fasen worden over de 4 dagen van het seminar gedemonstreerd in het groepsgebeuren.

Opmerkingen

In FlexCom 5 bestaat bijna al het plenaire werk uit groepsbijeenkomsten allerhande (met verschillende inhoudelijke thema’s) waarin deelnemers onder feedback experimenteren met het aannemen van verschillende rollen. Ongeveer 8 uur is nodig als voorbereiding voor de follow-up. In de follow-up leert de deelnemer om met rechtstreekse en transparante evaluatie en confrontatie om te gaan. Hij leert deze te bevragen, te integreren of naast zich neer te leggen, terwijl hij in contact blijft met de confronterende partij.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft zich in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op dag 1 (aankomst om 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Processen in groep

We beschouwen een groep als een geheel dat meer is dan de som van zijn leden. Anders spreken we over een massa. Hoe het proces verloopt om groep te worden en hoe je als begeleider een dergelijk proces contextueel richting geeft, is het thema van FlexCom5.

We onderzoeken hoe de groepsleden zelf betekenis kunnen vinden in wat er gebeurt en eerst individueel en dan langzamerhand gezamenlijk hun weg vinden om te komen tot relatie met elkaar en tot hun gewenst groepsresultaat.

Autonomie en integratie

Het eerste begrip komt van Assaglioli, het tweede van Piaget: ze slaan op de terugkerende en continue beweging van eb en vloed die voortdurend aanwezig is in alle fasen van het werken met een groep. Van zodra er erkenning is voor de autonomie van de leden, ontstaat een beweging naar gezamenlijkheid en vice versa.

Langzamerhand wordt duidelijk hoe ook de dynamiek tussen individu en groep een dergelijke golfbeweging volgt. We ondervinden hoe het proces van een individu in relatie staat tot het groepsproces en hoe de expliciete uitspraak van een groepslid in verband staat met het collectief onbewuste van de groep, dat wortelt in onze menselijke geschiedenis: het individu uit niet enkel zichzelf maar heeft ook expressie aan wat in het groepsonbewuste leeft.

De fasen van een groepsproces

Opdat een groep tot een optimale relatie en samenwerking zou kunnen komen doorloopt ze verschillende fasen die elk een eigen benadering nodig hebben. We spreken over de beginfase, de controlefase, de fase van differentiatie en over de eindfase. Deze fasen worden per dag behandeld en ook de groep maakt per dag een fase door.

Tussen dit seminar en FlexCom2 bestaan veel overeenkomsten. Echter, in het groepsproces moet na K1, K4 opgebouwd worden en kunnen vervolgens K2 en K3 het geïnspireerde operationele werk doen.

Het collectief onbewuste

Een individu vertoont bepaald gedrag dat hem eigen is. Toch is zijn gedrag, waaruit iets afleesbaar wordt, evenzeer een expressie van iets over het onbewuste in de groep: in zekere mate spreekt de één voor allen.

Tijdens de processen doorheen de groepsfasen kunnen bepaalde gebeurtenissen een dominante invloed uitoefenen op het groepsgebeuren en zijn weg naar optimaal resultaat. We behandelen dan ook de invloed van in de groep ontstane relaties waarin ook erotiek en andere gevoelens een rol spelen op de groep als dusdanig.

Zelfsturing en leiderschap

De zelfsturing van de groep volgt in belangrijke mate de beweging zoals eerder beschreven. Daarnaast hebben de groepsleden iemand nodig die helpt om de richting van het gewenste resultaat te behouden en te optimaliseren en die helpt om daarvoor regels, normen en grenzen te stellen of te expliciteren. Deze rol kan spontaan opgenomen worden door een groepslid. Belangrijk is dat door de groep gezocht wordt wie de formele leider en wie de informele leider is. Eventueel zal de cursusleider bewustzijn toevoegen aan dit vaak onbewuste proces.

Ook zal hij de groep helpen om het onderscheid te leren zien tussen de noodzakelijke differentiatie van groepsleden om naast hun groepslidmaatschap ook hun autonomie te behouden. Dit onderkennen van de differentiatie in de laatste fase (verschillend van het conflict in de controle fase) is van uitermate groot belang. Gelijkheid wordt hierdoor gelijkwaardigheid op basis van differentiatie.

 

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Inleiding

De Beginfase

Vergaderen

Dag 2

De Controlefase

Zelf groep begeleiden

Nabespreking

Non verbale Communicatie

Dag 3

De Differentiatiefase

Zelf groep begeleiden

Individuele Coaching

Samenwerking

Dag 4

De Beëindigingfase

Nabespreking

Afronding

INHOUD FOLLOW-UP

IN de follow-up leren we heel specifiek met confrontatie omgaan. Dit betekent leren omgaan met de verschillen in realiteitsbeleving van verschillende mensen. We leren inzicht te krijgen in de context van waaruit ze spreken en hoe dit van belang kan zijn voor onszelf.

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons