HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom 4

MINDFULNESS EN ZINTUIGELIJKE WAARNEMING

  • Een 4+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: Academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau; FlexCom2 gevolgd hebben.

Doelstelling

Heel-zijn betrachten we en dat is verschillend van volmaakt-zijn. We willen:

  1. je wakkerheid in het hier en nu vergroten, zodat je leert met complexiteit om te gaan;
  2.  je leren om non-verbale elementen in relatie en communicatie bewust te gebruiken.
  3. de verbinding maken tussen wat leeft in je binnenwereld en wat je zegt in de buitenwereld.
  4. leren omgaan met subjectiviteit. Coaching. Context tot het aanleren van procesbegeleiding.

Inhoud

Deze cursus kent weinig ‘inhoudelijke’ materie. Voornamelijk leer je jouw zintuigen te gebruiken. Je treedt in contact met je subjectieve ervaring en je leert daar mee om te gaan. Je leert hoe je te bewegen in een ‘awareness-continuüm’, wat betekent dat je leert om jezelf te blijven en effectief om te gaan met situaties en omstandigheden die je niet kan voorzien. Je leert alert te reageren bij onverwachte wendingen in een gesprek of in onduidelijk gedefinieerde situaties.

Je autonomie en je persoonlijke kracht stijgen enorm. Relatie tussen woord en daad, samen met persoonlijke integriteit zijn aan de orde. In allerhande gesprekken leer je gelijkwaardigheid tussen mensen én hun verschillend-zijn samen te hanteren. Dit is een uitstekende voorbereiding tot procesbegeleiding van individuen.

Opmerkingen

In de ochtend sessies worden de nieuwe werkvormen uitgelegd met bijpassende experimenten en meditatie. In de namiddagen wordt verder geoefend of krijgt men individuele coaching. De avonden dienen tot verwerking van de dagelijkse processen waarbij de biografiegroep ook als intervisiegroep functioneert. In de follow-up brengt de deelnemer een eigen gekozen casus. De voorbereiding voor de follow-up bedraagt een 8-tal uren.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op de eerste dag (aankomst om 9u.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Waarom FlexCom 4 volgen?

We zullen werken met ‘awareness’. We bedoelen hiermee het waarnemen van eigen gevoelen, emoties maar ook de ervaring zelf van de gedachten die optreden in de wisselende hier en nu situaties. Dit slaat ook op onze doorleefde perceptie van die situaties en van de diverse personen en gebeurtenissen daarin. We zoeken dus naar een ‘gevoelde’ werkelijkheid, een doorleefde werkelijkheid en met name gevoeld door onze zintuigen. Deze ‘hier en nu’ waarnemingen kunnen een totaal nieuwe invalshoek bieden ten aanzien van de eerder gedefinieerde ‘werkelijkheid’.

De relatie tussen woord en daad zullen we onderzoeken op basis van diverse attitudes in een begeleidingsproces, aansturen en we gaan na of onze bedoeling inderdaad overeenstemt met het effect ervan op de ander.

Overbrugging van binnenwereld met buitenwereld

Onze binnenwereld wordt beïnvloed door de buitenwereld en vice versa.

We leren kennen wat er zich zo allemaal afspeelt in onze binnenwereld en leren dat verwoorden. Daardoor krijgen we dieper inzicht in de verschillende niveau’s die een cruciale rol spelen binnenin de mens en tussen mensen onderling. Dit betekent ook dat we leren om beter oog te hebben voor de subjectieve werkelijkheid van het eigen ervaren, voelen en denken en hoe dat verschillend kan zijn van feitelijkheden gegeven in de buitenwereld. We leren ook verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen subjectieve ervaring.

De wakkere getuige

Awareness is cruciaal in alle beïnvloedings- en begeleidingsprocessen. Vandaar dat we dit trainingsthema extra in de verf zetten. We sluiten dicht aan bij zen-boeddhistische begrippen als ‘de wakkere getuige’, ‘neutrale betrokkenheid’ en mindfulness.

We zullen ondervinden wat het betekent om aanwezig te zijn bij een ander en hoe nabijheid, afstand en afscheid ervaren kunnen worden. We onderzoeken hoe we expressie geven aan datgene wat in onszelf leeft en hoe we dat langzamerhand bewust worden wanneer we ons richten op die ander.

In de beïnvloeding van de ander  zullen we ‘hier en nu’-veranderingen die zich in ons zintuigelijk bewustzijn voordoen laten meespelen.

Dit betekent dat we subjectieve elementen van onze waarneming invloed laten hebben op onze uitspraken. Aan de ene kant voelen we ons hierbij kwetsbaar, want onze ervaring ‘kan niet bewezen worden’. Aan de andere kant ervaren we kracht omdat we voelen/ervaren dat wat we zeggen voor ons correct is.

Bewust hanteren van irrationele bronnen

We leren werken met meerdere quasi onbekende bronnen en betrekken die in het begeleidingsproces zoals het gebruiken van eigen innerlijke ruimte of spanning of weerstand in het interactieproces. In het algemeen leren we gedachte, gevoel en lichamelijk comfort (of gebrek daaraan) gebruiken in het interactieproces.

Door de aard van het onderwerp ‘awareness’ zijn alle interacties bijzonder lichamelijk van aard. We leren hier betekenis toekennen aan wat we ondervinden. Het betekent een overgave en een verwondering van de denkende geest ten aanzien van wat is, in het hier en nu. Verwondering en betekenistoekenning leiden opnieuw tot inspiratie

Gelijkwaardigheid: Ik - Jij verschil

Bovenal leggen we de focus op het leren onderscheiden van ‘ik’ en ‘jij’ als fundament voor ieder ethisch verantwoorde relatie in het algemeen en voor een coaching relatie in het bijzonder.

‘Ik en de Ander’ betekent het intrigerende ratio-overstijgende interactieve spel tussen verschillende mensen, met hun wederzijdse beïnvloeding en gedifferentieerde eigenheid. Martin Buber in actie! (zie literatuurlijst).

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Opening

Mindfulness

Dag 2

Awareness Continuum

Overbrugging binnenwereld-buitenwereld

‘Advocaat van de duivel’

Wakkere getuige

Dag 3

Relatie tussen woord en daad

Benoemen van verwarring

5-stappenwerk

Doorleefde aanwezigheid

Dag 4

Awareness: voelen, ervaren, denken

Synthese maken

Expressie en adressering in de coaching relatie

Gelijkwaardigheid

Onderscheid tussen ik en jij

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons