HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom1B

LEIDINGGEVEN - VAN MACHT NAAR KRACHT

  • Een 4+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: enkel geschikt voor leidinggevenden met academische/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau.
  • Dit is een programma met een ‘vliegende start’: er is 10 uur voorbereidend werk nodig om het programma te kunnen volgen (als je eerder nog geen FlexCom programma gevolgd hebt). Er is leeswerk over het CPM- denkmodel, autobiografisch werk en de Belbintest. Alle benodigde gegevens worden via een introductie-map digitaal toegestuurd bij inschrijving. Voor de follow-up is een extra voorbereiding van een 8-tal uur vereist. Tijdens de follow-up werkt de deelnemer aan de integratie van bewustwording en gedragsverandering in eigen leven en werk.
  • Nieuw: deze training werd in 2014 ontwikkeld, zie ook artikel "Visie op leiderschap".

Doelstelling

  1. Inzicht, stuurkracht, besluitvorming als leidinggevende vergroten.
  2. Doeltreffend gewenst effect op de ander.
  3. Persoonlijke kracht, ad hoc, effectief beschikbaar te hebben.
  4. Kundigheid, lef om  ‘hier en nu’ om te gaan met onzekerheid en twijfel.
  5. Vanuit persoonlijke kracht durven scoren in besluitvaardigheid.

Inhoud

De cursus behandelt de volgende thema’s: de Identiteit als leidinggevende: rol, functie, kracht / omgaan met limieten, onzekerheden, twijfels versus waarden / resultaatgerichtheid en veranderingsbekwaamheid / flexibiliteit / stabiliteit/ advies coaching en proces coaching / evalueren / confronteren / ad hoc optreden / besluitvormingsprocessen en samenwerken.

Er wordt veel aandacht besteed aan autobiografisch werk om opvattingen en gewoonten te leren (er)kennen en te veranderen indien je dat wenst.

Aantal dagen en dagdelen:

De deelnemer schrijft in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op de eerste dag (aankomst om 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Onderdelen

Grosso modo zijn de voor- en namiddag ingedeeld in drie delen: één deel visie en theorie; één deel zelf ervaren en observeren; één deel feedback en groepsbespreking. In de middagpauze vindt individuele bezinning en zelfactiviteit plaats. Het autobiografiewerk gebeurt ’s avonds in groepjes van 3-4 deelnemers.

Er wordt veel gebruik gemaakt van inventieve, creatieve, metaforische en hier-en-nu methodes die de ratio overstijgen.  Al het cursusmateriaal is nieuw ontwikkeld en specifiek gericht op het leidinggeven.

Kerntaak en doelgroep

De leidinggevende is erop gericht om de veranderingsbekwaamheid van de organisatie te vergroten. Hij zal daarbij sterk rekening houden met wat er nodig is om de medewerkers effectief in die richting te mobiliseren.

Gewenst resultaat

Typisch voor de leidinggevende is dat hij hierin gewenste resultaten wil behalen door middel van samenwerking met anderen. Deze anderen noemen we zijn doelgroep: individuele medewerkers en het team, collega’s, specialisten en al dan niet rechtstreeks de klant.

Leiden en begeleiden

Hij zal rekening houden met gelijkenissen en verschillen tussen mensen waarmee hij de resultaten wil behalen, dit zowel met medewerkers, als met de hiërarchie, als met klanten.

Vanuit eigen kracht

Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de leidinggevende tot bewust bekwaam of competent gedrag, is het onderwerp van dit programma. Het begrip ‘effectiviteit’ slaat op het ‘effect’ dat het eigen gedrag van de leidinggevende heeft op een ander.

In dit programma bespreken wij het begrip effectiviteit in 4 elementen die hierbij een rol spelen. Zij vormen de thema’s van de 4 dagen van het seminar en van de follow-up.

Autonomie

Om krachtig te kunnen zijn moet hij zich vereenzelvigen met wie hij is, met wat hij kent, met wat hij kan en met zijn limieten en begrenzing.

Grenzen zal hij in zijn verdere persoonlijke ontwikkeling eventueel kunnen overstijgen maar daarvoor moet hij durven erkennen wie hij is. Dit noemen we ‘erkennen van eigen autonomie’. Het komt erop neer om te durven ‘worden wie je bent’, zodat typisch eigen invalshoeken of benaderingen in actueel gedrag omgezet kunnen worden.

Voorbeelden van de bedoelde invalshoeken zijn te vinden in inventiviteit, creativiteit, originaliteit, humor, en vele andere typeringen van de eigen persoonlijkheid.

Leidinggeven vanuit jezelf

De rol en functie van de leidinggevende mogen de verbinding met zijn eigen persoonlijkheid niet hinderen of belemmeren. Integendeel: rol en functie winnen aan kracht wanneer ze vanuit het eigen ‘zelf’ gedragen worden.

In dienst van het gewenste resultaat

De leidinggevende moet ervoor zorgen dat zijn kracht en invloed optimaal in dienst staat van wat hij wil bereiken c.q. de doelstellingen van het bedrijf en de resultaatdefinities die hieruit ontstaan.

Hier en nu

Daarom moet de leidinggevende zich in ieder ‘hier en nu’ bewust worden van het resultaat dat hij met zijn vrij gekozen gedrag wil bereiken. Flexibiliteit en effectiviteit in ieder ‘hier en nu’ zijn aan de orde.

Stabiliteit en verandering

De leidinggevende heeft veranderingsbekwaamheid nodig die mensen beweegt tot het meegaan in noodzakelijke veranderingen en die voldoende stabiliteit biedt opdat mensen die verandering zouden durven aan te gaan.

Onbewuste invloeden

Gedurende deze dag ervaart de leidinggevende hoe onbewuste drijfveren en motieven en andere onafgewerkte zaken een rol spelen in zijn gedrag, ook al probeert hij deze invloeden te verdringen of niet toe te staan.

Proactiviteit

Hij leert hoe bewust zijn over gewenst resultaat leidt tot grotere pro-activiteit met gewenst effect op de doelgroep. Die proactiviteit kan zich uiten als: herkenbare verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, hulpvaardigheid en dienstbaarheid.

Goodwill

De leidinggevende genereert het meewerkend gedrag van de doelgroep om mee te werken in de richting van gewenst resultaat.

Aanpassen aan de doelgroep

Om optimaal resultaat te ontwikkelen zal de leidinggevende zijn gewenste resultaatdefinities vertalen in operationele vormen én hij zal resultaatgerichtheid bevorderen bij zijn doelgroep door zich empathisch aan te sluiten bij hun actuele behoeften, belangen en waarden.

Leiden en begeleiden

Of de leidinggevende leidt of begeleidt hangt af van het doel dat hij wil bereiken en van de mens (of groep) tot wie hij zich richt.

Nieuwe situaties - oude gewoontes veranderen

Bevorderen van nieuwe attitudes zoals mobililiteit en ‘life-time employment’, thuiswerken, flexibele werktijden, zijn actuele toepassingsvelden die betracht worden.

Veranderingen in de grondhouding van mensen en aanpassing van hun oude gewoontes aan nieuwe situaties vragen veel begeleiding. In veel opzichten zal klassieke controle moeten wijken voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie, goede afspraken en heldere gewenst-resultaatdefinities.

Voorbeeld

De leidinggevende dient er zich van bewust te zijn dat hij door de doelgroep bekeken wordt als een voorbeeld voor datgene wat hij verkondigt. Zijn geloofwaardigheid hangt sterk af van de graad van congruentie of discongruentie die hij aldus vertoont.

Persoonlijke kracht in het hier en nu

Deze wordt ontwikkeld door te spreken vanuit grote wakkerheid gebaseerd op diep persoonlijke overtuiging en waarachtigheid met daarbij in het hier en nu een grote soepelheid naar de doelgroep.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over deze training in het interview van september 2014 met Danielle Roex en Richard Jongenotter "Visie op leiderschap".

 

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Het ik van de leidinggevende: Identiteit, rol en functie.

CPM Model

Experiment: Identiteit - Rol

Opvattingen

Middagpauze

Experiment Identiteit : Zelfonderzoek

----------------------

Topdog – Underdog gedrag

Angsten – Onzekerheden – Twijfels

Kracht - Kleur bekennen

Experiment: Omgaan met limieten

Experiment: Pro-actief Erkennen

----------------------

Autobiografisch werk: Wie ben ik? Waar sta ik nu? Waar sta ik voor?

Dag 2

Het gewenst resultaat: Bewuste veranderingsbekwaamheid.

Verandering in de zin van vernieuwing

Verwarring / Ego, schaduw, zelf / Self fulfilling prophecy

Experiment veranderingsbekwaam

Experiment kernachtigheid

Experiment stabiiteit - flexibiliteit

Wat doet mijn hart zingen?

----------------------

Experiment: waarde en betekenis

----------------------

Autobiografisch werk.

Dag 3

De relatie: Leiding en begeleiding. Voorbeeldfunctie.

Proces – Advies - Coach

Experiment benoemen

Experiment Proces-coaching

Experiment advies coaching

----------------------

Evaluatiegesprek

Samenwerking

----------------------

Autobiografisch werk.

Dag 4

Kracht en Invloed

Plenair Ad Hoc spreken

Statement: vanuit eigen kracht

Voorbereiding Follow Up

Afronding

FOLLOW-UP INTERVISIE SUPERVISIE

Hoe zie ik mezelf als leidinggevende? Wat zijn hierbij mijn sterke punten en wat zijn mijn leerpunten?

Iedere deelnemer krijgt feedback op aanscherpen van sterke punten en op ondersteuning van zijn leerpunten.

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons